ODGOVOR NA PITANJE PONUDJAČA U OTVORENOM POSTUPKU - JKP ČISTOĆA ŽABALJ

Javno komunalno preduzeće Čistoća Žabalj Javno komunalno preduzeće Čistoća Žabalj
Odgovor na pitanje ponuđača u otvorenom postupku
„Nabavka motornog goriva po specifikaciji, za
preiod od godinu dana od dana zaključenja ugovora“ JN 11/14
Pitanja:
1.
U delu
III Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet i količina i opis dobara
navedeno je da je predmet
javne nabavke sledeća količina:
ED 26100l i EVRO PREMIJUM BMB 95 1500l, dok je na istoj strani (strani br.4 konkursne dokumenatcije,
poslednji stav) navedeno da je količina za EVRO PREMIJUM BMB 95 2700l. Molimo vas da izvršite
izm
ene.
2.
U konkursnoj dokumenatciji je navedeno je Rok isporuke dobara odmah po ispostavljenom zahtevu
naručioca. Naime, rok isporuke dobara je

odmah po dolasku na benzinsku stanicu isporucioca.
Naručilac ne treba da dostavlja zahtev za isporuku do
bara. Molimo Vas da izvršite izmene.
3.
Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS „BR.97/2008 i člana 109 tač.3
Zakona o tajnosti podataka“ Službeni glasnik RS „br.104/2009 , Ponuđač u postupcima javnih nabavki ne
dostavlja
podatke i JMBG zaposlenih radnika, kao što je zahtevano u delu VII Obrazac ponude. Obzirom
da Ponudjač dostavlja Izvod iz registra ponuđača, i da u skladu sa navedenim ne dostavlja podatke i
JMBG zaposlenih radnika, molimo Vas da razmotrite izmene naveden
og
obrasca.
4.
U Opisu predmeta javne nabavke, takodje je u tabeli navedeno da je Rok isporuke dobara odmah po
ispostavljenom zahtevu naručioca. Molimo da izvršite izmene u skladu sa ranije navedenim.
5.
U Modelu Ugovora, član 2. U poslednje
m stavu, takodje je navedeno da se ugovorena dobra
isporučuju odmah po zahetvu , molimo da izvršite izmene.
6.
U Modelu Ugovora, član 2 navedeno je da se po ispioruci izdaje odgovarajući document na osnovu
kojeg je naručilac u obavezi da plati isporu
čeno gorivo. Molimo za brisanje ovog stave, obzirom da se
radi o isporuci na bemnzinwskim stanicama, a ne u magacin Naručioca. Za isporuku goriva na benzinskim
stanicama,
prilikom isporuke robe korisniku kartice, za kupljene naftne derivate uručuje obraču
nski listić
(slip), koji je Kupac dužan da
proveri i potpiše, čime povrdjuje da je saglasan sa navedenim podacima.
Slip sadrži podatke o nazivu Kupca,
broju kartice, vrsti robe, jediničnoj ceni, ukupnoj ceni, datumu i
vremenu kada je transakcija izvršena
.
7.
U Modelu Ugovora, član 3. stav 1. je neprihvatljiv, obzirom da smo to već ranije definisali, obzirom
da se isporuka vrši na benzuinskim stanicama prodavca.
Obzirom da u Modelu ugovora nije definisano ni fakturisanje, predlažemo sledeću formulac
iju:
Fakturisanje isporučenih količina naftnih derivata, druge robe i usluga će se vršiti __________ u mesecu.
Ukoliko se fakturisanje vrši
jednom
u mesecu, dužničko poverilački odnos (DPO) nastaje poslednjeg dana
u mesecu.
ILI
Ukoliko se faktur
isanje vrši
dva
puta
u mesecu, dužničko poverilački odnos (DPO)
nastaje 15
-
og (petnaestog) kalendarskog u mesecu za prodaju ostvarenu u prvih 15 (petnaest)
kalendarskih dana u tekućem mesecu, i poslednjeg dana u mesecu za prodaju ostvarenu od 16
-
og
(šesnaestog) kalendarskog u tekućem mesecu do kraja meseca.
Kupac se obavezuje da vrednost preuzetih naftnih derivata, druge robe i usluga iz člana 1.ovog Ugovora
plati Prodavcu u roku od ______ kalendarskih dana od datuma DPO.“
Neophodno je u
Modelu Ugovo
ra
ostaviti prazno polje, kako bi Ponudjač mogao u svojoj ponudi dati rok odloženog plaćanja. Molimo da
izvršite neophodne izmene.
8.
Član 5. Modela Ugovora, stav 4 je u suprotbosti sa navedenim u stavom 2 i stavom 3 istog člana,
molimo Vas za brisa
nje navedenog stava.
9.
U modelu Ugovora i u Obrascu strukture cene je navedeno da je okvirna količina EVRO DIZELA
26000l, dok je u Konkursnoj dokumentaciji navedeno da je okvirna količina koja je predmet JN 26100l,
molimo da uskladite količine u Mo
delu Ugovora, Obrascu cene i konkursnoj dokumenatciji.
Odgovor:
Poštovani komisija za JN 11/14 rezmotrila
je
Vaš predlog za dodatnim informacijama i
pojašnjenjima konkursne dokumentacije i izvršiće korekcije po svakoj tački koju ste naveli.
Komi
sija za JN 11/14

JAVNO KOMUNALN O PREDUZEĆE "ČISTOĆA" ŽABALJ
PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Opstina In Rs PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Opstina In Rs
PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Opstina In Rs PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Opstina In Rs
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)
Žabalj Opština Portal

Opština Žabalj na dlanu.

Imate pravo da znate.

ŽABALJ

ČURUG

Go to top